عسل دیوانه، نتیجه دیوانه کننده سازگاری زنبورها با کمبود گل در نپال

این عسل می تواند برای هر کس که آن را مصرف می کند توهم ایجاد کند و نتیجه گل بسیار خاصی است که زنبورها از آن تغذیه می کنند. در بالای کوه های نپال و ترکیه بزرگترین زنبورهای عسل روی کره زمین زندگی می کنند. را آپیس دورساتا در این منطقه نوعی عسل تولید می […]