نجات زنبور عسل

ضرب المثلی در بین زنبورداران وجود دارد: “با زنبور، می توانید از همه چیز استفاده کنید به جز وزوز.” گرده افشانی زنبورها مسئول بیش از 15 میلیارد دلار محصول در سراسر جهان در هر سال است که از هر 3 لقمه غذا یک لقمه مستقیم یا غیرمستقیم با گرده افشانی زنبور عسل مرتبط است. یک […]