راه‌حلی ابتکاری برای نجات زنبورها

وقتی به زنبورهای در حال مرگ فکر می کنیم، اغلب به آفت کش ها و در نتیجه کمبود غذا فکر می کنیم (که خود با تخریب محیط زیست انسانی مرتبط است). با این حال، یکی دیگر از عوامل مهم، انگل ها (مانند کنه های واروآ) هستند. هنگامی که یک نوجوان 16 ساله از کانکتیکات، به […]