درآمد گرده‌افشانی زنبورداران در آمریکا بدلیل خشکسالی در کالیفرنیا کاهش می‌یابد.

برخی از زنبورداران آیووا با بردن زنبورهای خود به کالیفرنیا برای گرده افشانی درختان بادام در زمستان درآمد بیشتری کسب می کنند، اما این کار به معنای واقعی کلمه با خشکسالی در ساحل غربی دیگر انجام نخواهد شد. فیل ایبرت، 80 ساله، بنیانگذار ایبرت هانی، با عملیات در مونت ورنون و لینویل، گفت: «برخی از […]