آکادمی عطارخان

عسل شکرک زده- عطارخان
عسل

چرا عسل شکرک می زند؟

از هر زنبوردار متخصص بپرسید، آنها به شما می گویند که شکرک زدن عسل در واقع یک اتفاق خوب است؛ چرا؟ زیرا این بدان معناست

ادامه »